Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas (2021-01-08)

Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) - tai procesas, per kurį mokiniai įgyja žinių ir susiformuoja vertybines nuostatas, gebėjimus ir įgūdžius, padedančius pažinti ir valdyti savo emocijas, jausti ir parodyti rūpestį kitais (empatiją), kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius, išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti, priimti atsakingus sprendimus.  Visagino ,,Žiburio’’ pagrindinėje mokykloje įdiegta SEU programa ,,Lions Quest’’. Mokyklos mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai, bendradarbiaudami su ,,Lions Quest’’ organizacija, nuolat tobulina savo įgūdžius SEU srityje bei taiko jos parengtas metodines priemones praktiniame darbe.

Plačiau apie socialinį emocinį ugdymą

SEU yra procesas, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą. Išskiriamos šios 5 kompetencijos:

  1. Savimonė – gebėjimas atpažinti savo jausmus, mintis ir suprasti, kaip visa tai veikia elgesį. Ši kompetencija apima stiprybių ir silpnybių įvertinimą, gebėjimą išsikelti realius tikslus, pasitikėjimą savimi ir optimizmą;

  2. Savitvarda - gebėjimas reguliuoti savo emocijas, mintis ir elgesį skirtingose situacijose. Tai apima įgūdžius ir strategijas, kurios padeda nutolinti pasitenkinimą, valdyti stresą, kontroliuoti impulsus, motyvuoti save, siekti asmeninių ir akademinių tikslų;

  3. Tarpusavio santykiai - gebėjimas sukurti ir išlaikyti tinkamus santykius. Santykių kūrimo ir palaikymo įgūdžiai apima žinias, kaip reikia aiškiai bendrauti, klausytis, bendradarbiauti, atsispirti neigiamai įtakai, spręsti konfliktus ir prašyti pagalbos;

  4. Socialinis sąmoningumas - gebėjimas į situaciją pažvelgti iš kito žmogaus perspektyvos ir užjausti kitus, socialinės įvairovės pripažinimas, atsakomybė už kitus.

  5. Atsakingas sprendimų priėmimas - gebėjimas priimti sprendimus, atsižvelgiant į savo paties ir aplinkinių gerovę.

Socialinio ir emocinio ugdymo nauda

Remiantis ,,Lions Quest’’ organizacijos atliktais tyrimais, nuosekliai integruojant socialinį bei emocinį ugdymą į akademinį procesą, ilgalaikėje perspektyvoje stebimi šie teigiami pokyčiai:

  • pagerėję mokinių akademiniai pasiekimai;

  • padidėjęs mokytojų pasitenkinimas mokytojo profesija;

  • pagerėję socialiniai ir emociniai įgūdžiai;

  • pagerėjęs požiūris į save, į kitus ir į mokyklą;

  • pagerėjęs bendradarbiavimas.

Socialinių ir emocinių ugdymas ,,Žiburio’’ mokykloje

,,Žiburio’’ mokykloje įdiegta ,,Lions Quest’’ programa ,,Paauglystės kryžkelės’’. Pagal šią programą, išverstą ir adaptuotą Lietuvos mokiniams, 6-8 klasių vadovai su auklėtiniais dirba ,,Lions Quest’’ klasių valandėlių metu. Pasitelkus metodinę medžiagą, praktines užduotis, žaidimus, nagrinėjamos paaugliams aktualios temos, daug dėmesio skiriama tarpusavio santykių problemoms, psichotropinių medžiagų vartojimo bei patyčių prevencijai.

SEU mūsų mokykloje vykdomas ir pasitelkiant įtraukujį ugdymą, kai bendrosios kompetencijos ir akademinis ugdymas yra integruojami, pripažįstant abiejų svarbą. Pamokų metu taikomi bendradarbiavimą skatinantys darbo metodai, pasitelkiamos veiklos, skatinančios mokinius išreikšti savo nuomonę ir su pagarba priimti kito mintis.

Mūsų siekis, kad socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas taptų neatsiejama ugdymo proceso dalimi ir suteiktų mūsų mokiniams saugią aplinką bei įgūdžių, kurių jiems prireiks sėkmingam gyvenimui. Viena iš pagrindinių ,,Žiburio’’ mokyklos vertybių – glaudi, palaikanti, vieninga mokyklos bendruomenė, kurioje kiekvienas jos narys jaučiasi svarbus, reikalingas ir išklausytas.

Priedai:


AtgalVisagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla