Vizija ir misija

Mokyklos vizija: Mokytis, augti, patirti sėkmę! Orientuojantis į pažangiausias ugdymo(si) metodikas bei technologines naujoves, sudaryti tinkamas mokymo(si) sąlygas kiekvienam mokiniui bei siekti kiekvieno mokinio dvasinės, fizinės, emocinės bei bendrųjų kompetencijų brandos, ypatingą dėmesį skiriant pilietiniam bei etnokultūriniam ugdymui.

 Mokyklos misija: Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą buriant bendruomenės narius mokyklos tikslų įgyvendinimui.

Vertybės:

 • pilietiškumas ir nacionalinė tapatybė – mokome prisiimti teises ir pareigas, aktyviai dalyvauti, naudotis narystės teikiamomis galimybėmis, bendruomenėje puoselėjame etnines tradicijas ir lietuvių kalbą;
 • kompetencijos – tobulėjame ugdydamiesi bendrąsias ir dalykines kompetencijas;
 • atsakomybė – prisiimame atsakomybę už teisėtų bendruomenės lūkesčių įgyvendinimą;
 • elgesio kultūra –  diegiame pagarbią, pasitikėjimu grįstą elgesio kultūrą;
 • tradicijos – puoselėjame mokyklos ir tautines tradicijas;
 • lyderystė –  pasitikime esama komanda ir sudarome sąlygas augintis lyderystės įgūdžius;
 • tolerancija – esame atviri diskusijai ir nuomonių įvairovei;
 • kūrybiškumas ir saviraiška – per projektines, neformaliąsias ir kitas ugdymo(si) veiklas auginame kūrybines galias ir sudarome sąlygas joms pasireikšti.

Mokyklos veiklos prioritetai:

 • Ugdymo kokybė ir veiksmingumas, motyvuojantis asmens ūgtį.
 • Saugi, sveika, moderni ir jauki mokymo(si) aplinka.
 • Partneryste grįstas bendruomenės narių bendradarbiavimas.

 


Informacija atnaujinta: 2021-04-01Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla