Tvarkos
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.pdf
Mokinių atsiskaitomųjų darbų ir namų darbų skyrimo ir vertinimo tvarkos aprašas.pdf
Reagavimo į smurtą ir patyčias tvarkos aprašas.pdf
Patyčių dėžutės veikimo tvarkos aprašas.pdf
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas 2021-09-09 Nr. V-94.pdf
Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2021-09-09 įsakymu Nr. V-93.pdf
Maitinimo organizavimo Visagino Žiburio pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas.pdf
Visagino Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2021-08-03 įsakymas Nr. V-82 Dėl Visagino Žiburio pagrindinės mokyklos galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo.pdf
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Visagino Žiburio pagrindinėje mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.pdf
Mokinių asmens bylų ir klasės segtuvų formavimo tvarkos aprašas.pdf
Įsakymas, dėl moinių priėmimo komisijos sudarymo.pdf
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas.pdf
Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.pdf
Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas.pdf
Mokinių tarybos nuostatai.pdf
Pradinių klasių mokinių priežiūros organizavimo karantino laikotarpiu tvarka.pdf
Maitinimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašas.pdf
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas.pdf
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės.pdf
Darbo laiko režimo nustatymo, apskaitos ir grafikų sudarymo tvarkos aprašas.pdf
Įsakymų rengimo, vizavimo ir registravimo tvarkos aprašo.pdf
NUOTOLINIO IR MIŠRIOJO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO GAIRĖS
Visagino ,,Žiburio'' pagrindinės mokyklos mokinių pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos ir jos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Visagino ,,Žiburio'' pagr. mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Visagino ,,Žiburio'' pagr. mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
Visagino ,,Žiburio'' pagr. mokyklos privatumo politika
Visagino ,,Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo
Visagino ,,Žiburio'' pagrindinės mokyklos mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas
Visagino ,,Žiburio'' pagr. m-klos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos reglamentas
Mokinių priėmimo į Visagino ,,Žiburio'' pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas
Priemonių planas dėl COVID-19
UŽSIKRĖTIMO ATVEJŲ PLANAS 2020
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS
Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 1–10 KLASIŲ MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAISIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVŲ INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ IR NAMŲ DARBŲ SKYRIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta: 2022-06-22Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla