Psichologas

MOKYKLOS PSICHOLOGO VEIKLOS KRYPTYS:

1. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

2. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

3. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje;

3. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

4. konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

5. bendradarbiauja inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

6. dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

7. šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

8. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

9. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

10. atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

11. dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas.

PSICHOLOGO DARBO LAIKAS

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Konsultacinės valandos

8.00-16.00

8.00-16.30

 

8.00-16.00

 

 


Informacija atnaujinta: 2021-09-14Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla