Socialinis pedagogas

Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos socialinio pedagogo veikla

Mokyklos socialinis pedagogas:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;

 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos);

 • inicijuoja, organizuoja socialines akcijas, paskaitas aktualiomis socialinėmis temomis,  vykdo ankstyvąją prevenciją (smurto, žalingų įpročių);

 • kartu su klasės vadovais, kitais mokytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;

 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;

 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų organizuoja šviečiamąjį-informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;

 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;

 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;

 • lanko vaikus jų namuose.

 • Teikia   ir organizuoja socialinę paramą valstybės remtiniems mokiniams.

Socialinio pedagogo darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje:

 • analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

 • nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į Mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;

 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios priemonės vykdymą; teikia rekomendacijas mokytojams dėl darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra netinkamas;

 • konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų elgesio, mokyklos lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;

 • kyla klausimų ar neaiškumų dėl nemokamo maitinimo mokykloje;

 • mokykloje mokinys patiria patyčias, nepriežiūrą, psichologinį ar fizinį smurtą;

 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;

 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;

 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais

Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;

 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei mokykloje iškilusias problemas, sunkumus;

 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;

 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO GRAFIKAS

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

7.45 – 12.00 val.

12.30 – 16.30 val.

7.45 – 12.00 val.

12.30 – 16.30 val.

7.45 – 10.00 val.


 

 


Informacija atnaujinta: 2021-09-14Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla