UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS VISAGINO ,,ŽIBURIO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2021-2022 M. M., ESANT YPATINGOMS APLINKYBĖMS (2021-08-26)

Ugdymo proceso organizavimas. Ugdymo programoms įgyvendinti mokykla skirs tiek pamokų, kiek numatyta Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos 2021-2022 m. m. ugdymo plane. Numatoma I-X klasių mokinių pamokas pradėti 8.00 val.

Jeigu leis oro sąlygos, bus maksimaliai išnaudotos galimybės ir kai kurios pamokos vyks lauke.

Mokymosi vieta. Kiekviena klasė mokysis jai priskirtame kabinete, mokytojai atvyks į konkrečiai klasei skirtą patalpą. I-IV klasių mokiniai mokysis kairiajame pastato sparne. Vb,VIa-VIIIa ir Xa klasių mokiniai mokysis dešiniajame pastato sparne, kiekvienai klasei bus skiriama po du gretimus kabinetus (klasės ugdomajai veiklai pogrupiais organizuoti, išskyrus Vb ir Xa). Va ir IXa klasių mokiniai mokysis centrinėje pastato dalyje, kiekvienai klasei bus skiriama po du gretimus kabinetus (klasės ugdomajai veiklai pogrupiais organizuoti). Specializuotuose dalykų kabinetuose galės vykti fizikos, chemijos pamokos tik tais atvejais, kada jos negalės būti vykdomos klasėse dėl laboratorinės įrangos, būtinos pamokoms. Kiekvienai klasei per pertraukas bus skirtos atskiros mokyklos koridorių erdvės.

V-X klasių mokinių spintelės, kaip ir pradinių klasių mokinių, bus pastatytos priskirtai klasei artimiausioje mokyklos koridoriaus erdvėje.

Kiekvienos pertraukos metu klasių patalpos bus vėdinamos. Po pertraukos mokyklos koridoriai bus išvalomi, dažnai liečiami paviršiai dezinfekuojami.

Kiekvienam minėtam mokinių srautui bus priskirti atskiri sanitariniai mazgai, kuriuose per pertraukas budės paskirti techniniai darbuotojai ir dezinfekuos liečiamus paviršius.

Mokinių srautų judėjimas mokykloje. Mokykloje bus atidaryti trys įėjimai-išėjimai: pastato kairiajame sparne – I-IV klasių mokiniams, pastato centrinėje dalyje Va ir IXa –klasių mokiniams, dešiniajame pastato sparne – Vb,VIa-VIIIa ir Xa klasių mokiniams. Rodyklės žymės nuorodas į valgyklą.

Prie įėjimų-išėjimų į mokyklą bus pakabinta informacija apie asmens higienos ir kaukių dėvėjimo reikalavimus bei draudimą į įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas. Bus stabdomas lydinčių mokinius asmenų patekimas į mokyklą.

Mokinių maitinimas. Maitinimas bus organizuojamas mokyklos valgykloje, dviejose salėse. Mokiniams stalo įrankiai bus padėti šalia lėkščių. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje kartu su klasės mokiniais. Mokyklos valgykloje bus padėtos priemonės darbuotojų ir mokinių rankų higienai (dezinfekcinis skystis įėjus į valgyklą), bufeto patalpoje prie praustuvės tiekiamas skystas muilas ir vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.

Švietimo pagalbos teikimas. Švietimo pagalba bus teikiama individualiai arba vienu metu dirbant tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos bus išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

Mokinių pavėžėjimas. Mokiniai, vykstantys į mokyklą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

 

Priedai:

Atgal...


Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2021 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla